Inkasso

Inkasso utgör ett viktigt komplement till Marell Advokatbyrås juridiska verksamhet. Inkasso hör ihop med juridiken och du som klient kan därigenom även få detta behov tillgodosett. Många företag har satt i system att betala fakturor för sent och ibland också att bestrida betalningsansvar på vaga grunder för att vinna tid. Detta kan innebära stora problem med likviditeten för de företag som gör rätt för sig och betalar sina fakturor i tid.

Marell Advokatbyrå har system för att hantera inkassouppdrag och telefonkontakt tas med gäldenären om det kan vara meningsfullt. Detta leder till snabbare resultat genom att gäldenären prioriterar just din fordran och till ett trevligare bemötande vilket innebär att du kan fortsätta att ha en god affärsrelation med gäldenären trots den sena betalningen. Ärendets art avgör vilka inkassoåtgärder som är lämpliga. Den huvudsakliga kostnaden för inkassohanteringen tas ut av gäldenären och inte av dig som uppdragsgivare.

En fördel med att låta byrån ta hand om inkassouppdragen är att det finns kompetens inom såväl obeståndsjuridik som tvistelösning vilket är till stor nytta vid kontakterna med gäldenären. Men det innebär också att ärendet kan drivas direkt vidare till domstol om det skulle visa sig vara nödvändigt och byrån kan vara ombud för dig som uppdragsgivare.

Om gäldenären är ett aktiebolag som har gått i konkurs, eller som går i konkurs under ärendets gång, finns möjlighet att utkräva personligt betalningsansvar för bolagets skulder från styrelseledamöterna och i vissa fall även från aktieägaren, s.k. ansvarsgenombrott.