Fastighetsrätt och entreprenader

Marell Advokatbyrå biträder dig vid tvister som rör fel i fastighet och fel i utförda entreprenader. Det handlar ofta om rent fysiska fel som fukt- och mögelskador, konstruktionsfel, fel på fasader och problem med vatten- och avloppsanläggningar men också fel avseende olika störningar och s.k. rättsliga fel och rådighetsfel. Felaktigt utförda entreprenader handlar ofta om bristfällig renovering av badrum, kök, tak eller fasad eller fel vid tillbyggnad eller ombyggnation.

Byrån samarbetar vid behov med skickliga byggingenjörer eftersom den tekniska bevisningen ofta är avgörande. Ofta täcks den större delen av arvodet av rättsskyddet i din hemförsäkring, byrån sköter kontakterna med försäkringsbolaget så att du bara behöver betala självrisken.

Vid fel i fastighet biträder byrån dig oavsett om du är köpare eller säljare. Ofta rör det sig om fel som var svåra att upptäcka vid köpet av fastigheten och frågan är då dels om köparen borde ha räknat med felet med hänsyn till byggnadens ålder och skick m.m., dels om felet skulle ha upptäckts om köparen hade uppfyllt sin undersökningsplikt eller om det är ett s.k. dolt fel som säljaren svarar för. Det kan också vara så att säljaren anses ha garanterat en viss felfrihet eller anses ha haft upplysningsplikt om felet i fråga.

Byrån ger råd och upprättar dokument vid köp och försäljning av fastighet och sköter myndighetskontakter vid fastighetsbildning, servitutsfrågor och plan- och bygglov.

Fastighetsrätt berör också alla företag som hyr sin affärslokal. Genom hyreskontraktet står ofta stora värden på spel och det får därför stor betydelse för företaget. Det gäller att bevaka sina intressen när det gäller bl.a. hyresnivå och hyresgästanpassning. Marell Advokatbyrå ger råd och biträde vid hyresförhandlingar, uppsägningar och hyresrättsliga tvister men också vid t.ex. säkerhetsöverlåtelser av hyreskontrakt.