Familjerätt

Marell Advokatbyrå har en proaktiv hållning till juridiken vilket innebär att se över avtal och andra juridiska dokument i syfte att förebygga tvister och andra problem. Detta är särskilt viktigt när det gäller familjerätt och byrån upprättar därför äktenskapsförord, samboavtal och testamenten för att mildra effekterna om en separation skulle vara oundviklig eller ett dödsfall skulle inträffa. Sambor ärver inte varandra och därför kan det vara nödvändigt med ett testamente för att den efterlevande inte ska behöva flytta.

Men byrån agerar givetvis också när något har inträffat. Vid skilsmässa behöver makarnas egendom fördelas mellan dem genom bodelning och detta gäller också när ett samboförhållande upphört men då endast avseende bostad och bohag. Det leder inte sällan till tvist mellan makarna, särskilt när det handlar om stora värden i t.ex. fastigheter. Marell Advokatbyrå utreder förhållandena och förrättar bodelning.

Ofta finns barn med i bilden och det uppstår frågor och diskussioner om var barnet eller barnen ska bo och vem som ska ha vårdnaden. Det kan vara känslomässigt infekterat och vara en stor påfrestning för alla inblandade men naturligtvis mest för barnen. Byrån ger råd i frågor rörande barns vårdnad, boende, umgänge och underhåll och agerar som ombud i domstol om det skulle bli en tvist.

Vid dödsfall ges råd i frågor om hur arvet ska fördelas mellan arvingarna, om giltighet för testamente och om hur boutredning och arvskifte går till. Byrån biträder vid arvstvister och vid klander av testamenten och arvskiften.